Kopīgais ceļš Latvijā


 

Biedrība „Latvijas Vācu savienība”

 

 


  Publicēts: 2014. gada 17.jūnijā

  No 2014. gada 30.aprīļa līdz 30.jūnijam biedrība „Latvijas Vācu savienība”
īsteno projektu „Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"”.


Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un kvalitatīvu Trešo valstu pilsoņu (t.sk. neaizsargātāko grupu - sieviešu, bērnu un senioru) integrāciju Latvijā:

a) veidojot izpratni par Latvijas un Eiropas vēsturisko un ģeopolitisko kontekstu, tās kultūras tradīcijām un starpkultūru sadarbības veidošanās kritērijiem un būtiskajiem elementiem, kas ietekmē uzņemošās sabiedrības un trešo valstu pilsoņu starpkultūru telpas atvērtību;

b) nodrošinot informatīva un cilvēciska atbalsta sniegšanu trešo valstu pilsoņu grupām – t.sk., ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, tajā skaitā, motivējot latviešu valodas pamatu apguvi, lai mazinātu viņu sociālo izolēšanos un veicinātu pieņemšanas sajūtu latviskā vidē, kā arī veicinātu viņu pilnvērtīgāku piekļuvi pakalpojumiem.

Projekta ietvaros no 2014. gada 5. līdz 9. jūnijam Vidzemē profesionālu ekspertu vadībā tika īstenotas trīs aktivitātes: diskusiju forums "Labā ziņa Latvijai", runātāju un dziedātāju klubiņš "Daugav’s abas malas!", ka arī bērnu pulciņš "Pastalu zemē". Projektā tika iesaistīti vairāk nekā 100 cilvēki: dalībnieki (pārstāvot dažādas valstis, piemēram:  Latvija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla, Tadžikistāna, Uzbekistāna, Indija, Nepāla) un eksperti.

Visiem dalībniekiem tika piedāvāta interaktīvi izglītojoša programma katrai dienai. Projekta ietvaros dalībnieki devās vēsturiskā un informatīvā kultūras izziņas ekskursijā uz Cēsīm un Zvārtes iezi. Lielākā daļa Projekta dalībnieku nekad nebija iepriekš apmeklējuši ekskursijas vietas.  Pieaugušajiem visas Projekta aktivitāšu dienas bija piepildītas ar diskusijām, aktīvajām izglītojošām nodarbībām (tēmas: integrācija, vēsture, Latvijas ekonomika un politika u.c.), ko vadīja pieredzes bagāti eksperti. Bērnu aktivitāte “Bērnu pulciņš "Pastalu zemē"” deva iespējas latviešu un Trešo valstu valstspiederīgo bērniem nostiprināt valodas praksi un iepazīt tradicionālās mākslas un rokdarbu vērtības Latvijā.  Ļoti veiksmīgi noritēja "Iedvesmas stundas" - Latvijā pazīstamu kultūras vēstnieku vizītes – kurās dalībnieki varēja iepazīties ar Latvijā nozīmīgām kultūras personībām.

 Kultūrorientācijas cikla "Kopīgais ceļš Latvijā!" norises laikā tika lauzti daudzi stereotipi, mainīta attieksme pret sevi un sabiedrību, kā arī novērtēta daudzveidības pozitīvā nozīme mūsdienu Latvijā. Dalībnieku atsaucība un atvērtība pret projekta piedāvātajām aktivitātēm pierādīja, ka starpetnisko dialogu un līdzdalību Latvijas pilsoniskās sabiedrības veidošanā veicina aktivitātes, kas vērstas uz pielāgotu un iekļaujošu pasākumu īstenošanu, kuros īpaša uzmanība pievērsta mērķauditorijas sagatavotības līmenim, ka arī jau esošajām zināšanām un interesējošajiem jautājumiem. Projekta dalībnieki ne tikai savstarpēji iepazinās un pārliecinājās, ka stereotipu un neiecietības izpausmes bieži vien rodas no nezināšanas, bet arī guva individuālu motivāciju un zināšanas, kā turpmāk aktīvi iesaistīties Latvijas sabiedriskajā dzīvē.

Projekta īstenotājs: biedrība „Latvijas Vācu savienība”.

Biedrības mērķi: Pārstāvēt LVS intereses, veicinot vācu vēstures, valodas, kultūras mantojuma, etniskās identitātes un tradīciju apzināšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu stiprinot starpetnisko, starptautisko dialogu un līdzdalību Latvijas pilsoniskās sabiedrības veidošanā.

Projekts “Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"” apstiprināts, pamatojoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tika īstenots aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros.

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļi 75% apmērā; valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Vācu savienība”.

Informāciju sagatavoja:
Aina Balaško,
kopigais.cels@gmail.com

www.verband.lv

Projekta  „Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"” asistente


--------------------------------------------------------------

Biedrība „Latvijas Vācu savienība”

 

no 2014.gada 5. līdz 9. jūnijam

Vidzemē (netālu no Līgatnes)

aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros

īstenos projektu

 

Kultūrorientācijas cikls


"Kopīgais ceļš Latvijā!"

 

Projekta īstenošanas aktivitātes virsmērķis ir veicināt trešo valstu pilsoņu motivāciju un prasmes integrēties Latvijas sabiedrībā, mazinot stereotipus un komunikācijas barjeras starpkultūru saskarsmē, attīstot un pilnveidojot daudzpusīgas un Trešo valstu pilsoņiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.

 

LAIPNI AICINĀM PIETEIKTIES DALĪBNIEKUS:

  1. Latvijas pilsoņus;
  2. Ārpus ES un EEZ valstu pilsoņus, kā arī bezvalstniekus (turpmāk – trešo valstu pilsoņi) ar uzturēšanās atļaujām.

 

DALĪBA PROJEKTĀ IR BEZMAKSAS!

 

 

 

Projekts ietver trīs aktivitātes:

  1. 1.    Diskusiju forums "Labā ziņa Latvijai" (tikšanās ar ekspertiem, praktiskas sarunas par Latvijas un Eiropas integrācijas pamatjautājumiem);
  2. 2.    Runātāju un dziedātāju klubiņš "Daugav’s abas malas!" (latviešu kultūras mantojums caur valodu, dziesmu, deju un kultūru – ar pazīstamiem viesiem);
  3. 3.    Bērnu pulciņš "Pastalu zemē" mērķa grupas bērni vecumā no 3-14 gadiem iepazīs un mācīsies par Latvijas kultūras un tradicionālajām bagātībām un valodu.

 

IEKĻAUTS:

-          Transports uz/no norises vietu (izbraukšana 05.06.2014 plkst. 19:30 no Rīgas)

-          Ekskursija gida pavadībā

-          Naktsmītnes skaistā viesu namā

-          Ēdināšana

-          Dalība radošajās darbnīcās (bērniem)

-          Piedalīšanās 2015.gada kalendāra izveidē

-          Izdales materiāli

-          Piemiņas priekšmeti (2015.gada kalendārs, lietussargs, bļodiņa, puzle, atstarotājs)

 

IEGUVUMI:

-          Jaunas zināšanas par integrāciju un sociālo iekļaušanu

-          Izpratne par emigrāciju un imigrāciju no praktiskā aspekta

-          Idejas par turpmāku iesaistīšanos NVO darbībā

-          Jauni draugi

-          Brīnišķīgi un lietderīgi pavadīts laiks

 

PIETEIKŠANĀS PA E-PASTU: kopigais.cels@gmail.com,

Aina Balaško - 29297823

 

UZ TIKŠANOS JŪNIJĀ!

 

Projekts tiek finansēts no „Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonda” - 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm